Skip to content
Menu

Integritetspolicy

Giltigt från och med 2024-01-01 

Denna information riktar sig till Public Cleans kunder och beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. 

Information om personuppgiftsbehandling 

Med ”personuppgift” avses all information som kan hänföras till en enskild individ. När vi talar om ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling” kan det avse både hantering, insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter. 

Inom Public Clean behandlar vi uppgifter om våra kunder och andra företag som kontaktat oss för att få offert. Dessa uppgifter inkluderar uppgifter om kontaktpersoner och ledningspersoner hos dessa företag. Public Clean i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet. 

Vilken typ av uppgifter som vi behandlar 

Vi samlar in uppgifter om kontaktpersoners och ledningspersoners namn, befattning, telefonnummer, mailadress och verksamhetsadress och om personen är firmatecknare för det företag den representerar. 

Hur vi samlar in uppgifter 

Vi samlar in och behandlar uppgifter 

  • Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss. 
  • Som vi hämtar från andra källor, t ex www.allabolag,se, register som används för kreditbedömningar och från samarbetspartners (t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk). 
  • Som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare. 

Så här använder vi uppgifterna 

För att vi ska få behandla kunduppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att Public Clean ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning. 

För att kunna leverera tjänster

Vi behandlar uppgifter för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss. Vi behandlar också uppgifter för att kunna ta betalt för de tjänster vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer samt för felavhjälpning och hantering av andra incidenter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter enligt denna punkt är fullgörande av avtal. 

För att kommunicera med dig

Vi behandlar uppgifter för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.  

För marknadsföringsändamål 

Vi behandlar uppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-mail, sms, brev och telefon. Vi kan även komma att utför så kallad profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig med data som vi får från andra parter och skapar en kundbild över dig. Vi använder sedan kundbilden bl a för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig och för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning.  

I de fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ett samtycke nedan under rubriken ”Rätt att motsätta sig behandling baserad på samtycke”. 

Vem vi delar med oss av uppgifter till 

Till underleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning när de utför tjänster på vårt uppdrag, t ex för att leverera saker till dig som du beställer via oss. 

Hur länge sparar vi uppgifter 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.  

Så länge du är kund hos oss, och under ett år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. De uppgifter vi sparar på grund av att vi har skyldighet att göra det enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger. 

Dina rättigheter 

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att begära att få en bekräftelse från Public Clean om Public Clean behandlar personuppgifter som rör den registrerade, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. 

Rätt till rättelse 

Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade även rätt att begära rättelse. 

Rätt att motsätta sig behandling baserad på samtycke 

Är det fråga om behandling av den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger den registrerade rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att den registrerade avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta till Public Clean, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. 

Rätt till radering 

Du har även rätt att i vissa fall få dina uppgifter som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall dataskyddsombudet. Du hittar kontaktuppgifter längre ner. 

Rätt till begränsning 

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att uppgifter markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta. 

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vårt Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finner du här nedan. 

Kontaktuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 

Public Clean i Stockholm AB (Org nr 556713-1544) 
Finlandsgatan 58 
164 74 KISTA 

Dataskyddsombud 

Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av dina uppgifter görs på ett lagligt sätt. Om du vill få kontakt med vårt dataskyddsombud, ber vi dig kontakta oss via mail på info@publicclean.se , eller ring  08-21 88 60.

 

 

Har du frågor/funderingar?

Har du generella frågor eller någonting du undrar över är du välkommen att kontakta oss.

Besöks- & postadress

Public Clean i Stockholm AB
Finlandsgatan 58
164 74 Kista

Sociala Medier

Almega_ASF_logo_White
2713529024480732939633374